Pravidla ochrany osobních údajů

Důležité upozornění: osobní údaje získané nákupem vstupenek se řídí pravidly ochrany osobních údajů dodavatele ticketingového softwaru Perfect system s.r.o., více zde

Divadlo RockOpera s.r.o., IČO: 11715189, sídlo: Parmská 361, 109 00 Praha - Horní Měcholupy, zpracovává osobní údaje poskytnuté vyplněním elektronických formulářů na stránce www.rockopera.cz za účelem vyřizování různých druhů spolupráce, za účelem přípravy konkurzů, za účelem přípravy smluv o pronájmu prostor a za účelem poskytování speciálních slev (zaměstnanecké, novinářské akreditace, apod.).

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Divadlo RockOpera s.r.o., IČO: 11715189, se sídlem Parmská 361, 109 00 Praha - Horní Měcholupy, zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 353337 (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@rockopera.cz, tel.: 730 515 055;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl vyplňující vyplněním webového formuláře a které správce získal na základě tohoto vyplnění. 

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje vyplňujícího nezbytné pro plnění účelu daného formuláře či smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb, interní organizace a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z jednoho nebo více níže uvedených důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.rockopera.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení různých druhů spolupráce (upřesnění uvedeno u daného formuláře).

3. Za účelem přípravy konkurzů.

4. Za účelem přípravy smluv o pronájmu prostor.

5. Za účelem poskytování speciálních slev a vyřizování s nimi spojených objednávek.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vyplňujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním smluv a elektronických požadavků / objednávek mezi správcem a osobou vyplňující formulář.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém webu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva osoby vyplňující webový formulář

Podle podmínek stanovených v Zákoně má právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@rockopera.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronického formuláře na webové stránce www.rockopera.cz potvrzuje osoba vyplňující formulář, že byla obeznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí osoba vyplňující formulář zaškrtnutím příslušného políčka ve webovém formuláři;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Aktualizovaná pravidla vstupují v platnost 20. 3. 2024.